ระบบรับ-ส่งไฟล์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล

กลุ่มงานบริหาร

[1] ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

[2] ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

[3] ฝ่ายประกันสุขภาพ

[4] ฝ่ายการเงิน

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ

[5] ฝ่ายยุทธศาสตร์สาธารณสุข

[6] ฝ่ายสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

[7] ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

[8] ฝ่านพัฒนาบุคลากร

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

[9] ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

[-] ฝ่ายแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

[-] ฝ่ายทันตสาธารณสุข

[-] ฝ่ายสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

[-] ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ

[-] ฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ

หมวดหมู่ทั่วไป

[-] สนทนาทั่วไป

ตัวเลือกเพิ่มเติม

เข้าสู่ระบบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม