ระบบรับ-ส่งไฟล์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ => ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ => ข้อความที่เริ่มโดย: edsuke4311 ที่ กรกฎาคม 09, 2018, 11:24:35 am

หัวข้อ: แนวทางการดำเนินงาน พชอ 61 อ ตระการ
เริ่มหัวข้อโดย: edsuke4311 ที่ กรกฎาคม 09, 2018, 11:24:35 am
การขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ) 
แนวคิด เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนและปฏิบัติงานในภารกิจ สร้างเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยการขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพอำเภอ (พชอ.) ดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ที่อยู่อาศัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยใช้อำเภอเป็นฐานตามนโยบายของรัฐบาลที่ว่า "จะไม่ทิ้งใครไว้อยู่ข้างหลัง" โดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วย ผู้พิการ คนด้อยโอกาส คนยากจน ไม่มีที่อยู่อาศัยหรือที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงปลอดภัย
 à¸§à¸´à¸ªà¸±à¸¢à¸—ัศน์(Vision) “คนตระการไม่ทอดทิ้งกัน”
 à¸žà¸±à¸™à¸˜à¸à¸´à¸ˆ (Mission)
          1.สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองแห่งความสุข ความปลอดภัย มีการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยหัวใจบริการ
          2. พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่เหมาะสมกับพื้นที่
          3. มีการจัดการทรัพยากรร่วมกัน ด้านบุคลากร เทคโนโลยี สารสนเทศ องค์ความรู้ และงบประมาณ
เป้าหมาย (Goal)   à¸›à¸£à¸°à¸Šà¸²à¸Šà¸™à¸Šà¸²à¸§à¸­à¸³à¹€à¸ à¸­à¸•à¸£à¸°à¸à¸²à¸£à¸žà¸·à¸Šà¸œà¸¥ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมดี ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง
ประเด็นดำเนินการปี2561 “พัฒนาการสมวัย ปลอดโรคปลอดภัย ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ”   
1 การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก EQ IQ
ตัวชี้วัดการดำเนินงาน
   1 ร้อยละของเด็กอายุ ๙,๑๘,๓๐,๔๒ เดือน มีพัฒนาการสมวัย
   2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการดำเนินงาน กิน กอด เล่น เล่า นิทานโดยปราชญ์ชาวบ้าน
   3 มีการบูรณาการ กิจกรรม ศูนย์สามวัยใส่ใจลูกหลาน   
   4ครัวเรือนมีการส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีนในการปรุงอาหาร
 2 การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมปลอดโรค
ตัวชี้วัดการดำเนินงาน
1. ทุกหมู่บ้าน ทุกครัวเรือน และหน่วยงาน มีการจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้หลัก 3 Rs ( reduce reuse recycle )
2. ท้องถิ่นมีการกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน อย่างเป็นระบบ มีการจัดตั้งธนาคารขยะอย่างน้อย 1 แห่ง
3. ท้องถิ่นมีชุมชน/โรงเรียน สะอาดต้นแบบ อย่างน้อย  อปท.ละ 1 หมู่ 1 โรง
4.หน่วยราชการเป็นต้นแบบด้านการจัดการขยะมูลฝอยร้อยละ100
5. มีชุมชน /โรงเรียน สะอาดต้นแบบ อย่างน้อย    องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นละ 1 หมู่/ 1 โรง
6. ค่าดัชนีความชุกของลูกน้ำ  HI <10 , CI = 0
3 การป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจร
ตัวชี้วัดการดำเนินงาน
๑.   à¸¡à¸µà¸à¸²à¸£à¸›à¸£à¸°à¸Šà¸¸à¸¡à¸Šà¸µà¹‰à¹à¸ˆà¸‡à¸§à¸²à¸‡à¹à¸œà¸™à¸‡à¸²à¸™/วิเคราะห์จุดเสี่ยงอุบัติเหตุร่วมกับท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชน
๒.   à¸¡à¸µà¸à¸²à¸£à¸”ำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
     à¹’.๑ มีการติดตั้งป้ายรณรงค์ สวมหมวกกันน๊อค ๑oo%ทุกตำบล/สวมหมวกกันน๊อคเมื่อมาติดต่อ  ราชการ
     à¹’.๒ การมีส่วนร่วมของชุมชน มาตรการชุมชน ในเรื่องอุบัติเหตุ
๓. มีการตั้งด่านชุมชนในช่วงเทศกาล ทุกตำบล อย่างน้อย 2 หมู่บ้าน
๔.  แจ้งสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้เกิดความตระหนักต่อการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น
๕.   à¸ˆà¸±à¸”ตั้งทีมทำงานอุบัติเหตุ(RTI) ทั้งระดับอำเภอ ตำบล  ซึ่งประกอบด้วย ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่
๖.  การสำรวจจุดเสี่ยง ที่เกิดขึ้นบ่อย เพื่อนำมาซึ่งการแก้ไขจุดเสี่ยง
               (จุดเสี่ยงที่เกิดขึ้นบ่อย หมายถึง จุดที่มีการเกิดอุบัติเหตุซ้ำ ๓ ครั้งขึ้นไป ในรอบ ๓ เดือนที่ผ่านมา)
 4 การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ตัวชี้วัดการดำเนินงาน
1 มีกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย  และกิจกรรม “ปันรัก และกิจกรรมดูแลผู้ป่วย ติดบ้าน ติดเตียง ผู้พิการ ได้รับการดูแลและฟื้นฟูสภาพร่างกายทุกคน โดยภาคีเครือข่ายตำบล ร้อยละ 100
3ท้องถิ่นร่วมจัดสวัสดิการแห่งรัฐแก่ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการ ร้อยละ 100
4 มีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในชุมชน อย่างน้อย  1 กิจกรรม
5 ตำบลมีการจัดการคุณภาพผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุมีการพบปะแลกเปลี่ยนกันโดยการจัดตั้งชมรม โรงเรียนผู้สูงอายุ ร้อยละ100
โดยทุกกิจกรรม จะมีการประเมินติดตามการดำเนินงานโดยคณะกรรมการ พชอ.ประจำเดือน