ผู้เขียน หัวข้อ: แนวทางการดำเนินงาน พชอ 61 อ ตระการ  (อ่าน 184 ครั้ง)

edsuke4311

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 6
    • ดูรายละเอียด
การขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ) 
แนวคิด เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนและปฏิบัติงานในภารกิจ สร้างเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยการขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพอำเภอ (พชอ.) ดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ที่อยู่อาศัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยใช้อำเภอเป็นฐานตามนโยบายของรัฐบาลที่ว่า "จะไม่ทิ้งใครไว้อยู่ข้างหลัง" โดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วย ผู้พิการ คนด้อยโอกาส คนยากจน ไม่มีที่อยู่อาศัยหรือที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงปลอดภัย
 วิสัยทัศน์(Vision) “คนตระการไม่ทอดทิ้งกัน”
 พันธกิจ (Mission)
          1.สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองแห่งความสุข ความปลอดภัย มีการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยหัวใจบริการ
          2. พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่เหมาะสมกับพื้นที่
          3. มีการจัดการทรัพยากรร่วมกัน ด้านบุคลากร เทคโนโลยี สารสนเทศ องค์ความรู้ และงบประมาณ
เป้าหมาย (Goal)   ประชาชนชาวอำเภอตระการพืชผล มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมดี ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง
ประเด็นดำเนินการปี2561 “พัฒนาการสมวัย ปลอดโรคปลอดภัย ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ”   
1 การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก EQ IQ
ตัวชี้วัดการดำเนินงาน
   1 ร้อยละของเด็กอายุ ๙,๑๘,๓๐,๔๒ เดือน มีพัฒนาการสมวัย
   2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการดำเนินงาน กิน กอด เล่น เล่า นิทานโดยปราชญ์ชาวบ้าน
   3 มีการบูรณาการ กิจกรรม ศูนย์สามวัยใส่ใจลูกหลาน   
   4ครัวเรือนมีการส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีนในการปรุงอาหาร
 2 การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมปลอดโรค
ตัวชี้วัดการดำเนินงาน
1. ทุกหมู่บ้าน ทุกครัวเรือน และหน่วยงาน มีการจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้หลัก 3 Rs ( reduce reuse recycle )
2. ท้องถิ่นมีการกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน อย่างเป็นระบบ มีการจัดตั้งธนาคารขยะอย่างน้อย 1 แห่ง
3. ท้องถิ่นมีชุมชน/โรงเรียน สะอาดต้นแบบ อย่างน้อย  อปท.ละ 1 หมู่ 1 โรง
4.หน่วยราชการเป็นต้นแบบด้านการจัดการขยะมูลฝอยร้อยละ100
5. มีชุมชน /โรงเรียน สะอาดต้นแบบ อย่างน้อย    องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นละ 1 หมู่/ 1 โรง
6. ค่าดัชนีความชุกของลูกน้ำ  HI <10 , CI = 0
3 การป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจร
ตัวชี้วัดการดำเนินงาน
๑.   มีการประชุมชี้แจงวางแผนงาน/วิเคราะห์จุดเสี่ยงอุบัติเหตุร่วมกับท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชน
๒.   มีการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
     ๒.๑ มีการติดตั้งป้ายรณรงค์ สวมหมวกกันน๊อค ๑oo%ทุกตำบล/สวมหมวกกันน๊อคเมื่อมาติดต่อ  ราชการ
     ๒.๒ การมีส่วนร่วมของชุมชน มาตรการชุมชน ในเรื่องอุบัติเหตุ
๓. มีการตั้งด่านชุมชนในช่วงเทศกาล ทุกตำบล อย่างน้อย 2 หมู่บ้าน
๔.  แจ้งสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้เกิดความตระหนักต่อการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น
๕.   จัดตั้งทีมทำงานอุบัติเหตุ(RTI) ทั้งระดับอำเภอ ตำบล  ซึ่งประกอบด้วย ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่
๖.  การสำรวจจุดเสี่ยง ที่เกิดขึ้นบ่อย เพื่อนำมาซึ่งการแก้ไขจุดเสี่ยง
               (จุดเสี่ยงที่เกิดขึ้นบ่อย หมายถึง จุดที่มีการเกิดอุบัติเหตุซ้ำ ๓ ครั้งขึ้นไป ในรอบ ๓ เดือนที่ผ่านมา)
 4 การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ตัวชี้วัดการดำเนินงาน
1 มีกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย  และกิจกรรม “ปันรัก และกิจกรรมดูแลผู้ป่วย ติดบ้าน ติดเตียง ผู้พิการ ได้รับการดูแลและฟื้นฟูสภาพร่างกายทุกคน โดยภาคีเครือข่ายตำบล ร้อยละ 100
3ท้องถิ่นร่วมจัดสวัสดิการแห่งรัฐแก่ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการ ร้อยละ 100
4 มีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในชุมชน อย่างน้อย  1 กิจกรรม
5 ตำบลมีการจัดการคุณภาพผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุมีการพบปะแลกเปลี่ยนกันโดยการจัดตั้งชมรม โรงเรียนผู้สูงอายุ ร้อยละ100
โดยทุกกิจกรรม จะมีการประเมินติดตามการดำเนินงานโดยคณะกรรมการ พชอ.ประจำเดือน